Коротко про спецкурс "Основи математичної інформатики"

    У таблиці 1 наведений перелік зміст модулів, що увійшли до спецкурсу "Основи математичної інформатики"

                                                        Таблиця 1

Зміст навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів

Назва модуля

Зміст модуля

І. Теорія алгоритмів

1. Аналіз алгоритмів

2. Алгоритмічні стратегії

3. Побудова алгоритмів

II. Методи обчислень

1. Комп’ютерне моделювання

2. Задачі лінійної алгебри

3. Задачі нелінійної алгебри

4. Методи наближення функцій

5. Розв’язання диференційних рівнянь

6. Методи оптимізації

7. Нейронні мережі та розпізнавання образів

III. Теорія кодування

1. Математичні основи теорії кодування

2. Основні поняття теорії завадостійкого кодування

3. Лінійні коди

4. Циклічні коди, їхні властивості

5. Коди Боуза­Чоудхурі­Хоквінгема

6. Коди Ріда-Соломона, згорткові коди

IV. Основи криптографії

1. Криптографічні системи

2. Симетричні криптосистеми

3. Асиметричні криптосистеми

4. Електронні цифрові підписи

5. Управління криптографічними ключами

Comments